Projektbeskrivning

Kunskapsintensiv tjänsteproduktion har kommit att bli en allt mer central del i Sveriges ekonomi och framförallt för sysselsättningen. Samtidigt är forskningen om arbetsmiljö och psykosociala arbetsvillkor i denna typ av arbeten högst eftersatt. Kunskapsintensiv tjänsteproduktion skiljer sig från industriproduktion och andra former av tjänsteproduktion genom att arbete många gånger sker i projektform och i nära samarbete med kunden. Vidare utgår kunskapsintensiv tjänsteproduktion mycket från kreativitet, kunskapsutveckling och kommunikation, processer som är svåra att kontrollera och tidfästa. Projektets uppmärksammar särskilt tidsliga och rumsliga aspekter i denna typ av arbeten vilket är särskilt intressant då det tidvis sker på en rumsupplöst, Internetbaserad och global arbetsplats vilket bland annat innebär att det måste samverkas över flera tidszoner.

I förstudier till projektet har vi funnit att socialt formulerade förväntningar på beteende, blivit allt viktigare sett i relation till manifesta anställingsavtal och rådande arbetsrättslig lagstiftning. Syftet med projektet är följaktligen att studera hur gemensamma spelregler vad gäller arbetets rumsliga och tidsliga förläggning framförhandlas, upprätthålls och kommunieras i en miljö som präglas av otydlighet och gränslöshet. Utifrån begreppet normer söks i projektet att lyfta fram och tydliggöra underliggande maktrelationer vilka möjliggör och begränsar organisatoriskt handlande. Metodoligiskt innebär det att vi utifrån en komparativ design kommer att arbeta med fokusgrupper, tidsdagböcker och djupintervjuer i två organisationer, där vi studerar dels hur normer skapas och kommuniceras, dels hur enskilda arbetstagare förhåller sig till dem. Genom att öka kunskapen och förståelsen för normers betydelse förväntas resultaten från detta projekt att kunna användas i såväl de beforskade organisationerna som arbetslivet i stort.