Orsaker till, och verktyg för, att hantera potentiella problem med en ökad e-posthantering på fritiden!

Ja, vi skickar och läser i allt större utsträckning e-post på kvällen. Ja, detta kan inverka negativt på möjligheten till återhämtning. Men voffor gör vi på detta viset?

Roligt att konstatera att frågorna om digitaliseringens konsekvenser för arbetsvillkor och arbetsmiljö på allvar kommit upp på agendan. Senast i veckan publicerade Göteborgsposten en debattartikel, Stressa oss inte när vi är lediga, författad av Sacorådet i Götebors stad. I denna tog författarna upp ”oskicket att chefer tillåts skicka e-post till medarbetare på kvällar” och lobbar samtidigt för begränsningar vad gäller när chefer ska få skicka e-post till sina anställda. Förslaget debatterades senare i SR:s Studio 1. Jag hade tyvärr ingen möjlighet att delta i programmet, men Kristin Mellner gjorde en bra insats och redogjorde för omfattning och potentiella konsekvenser av en ökad mängd e-posthantering på fritiden och i hemmet. Allt gott så… men.

Det känns som att vi inte enbart behöver adressera omfattning och konsekvenser av en ökad mängd e-posthantering utanför kontorsarbetstid utan även fråga oss: Varför är det då så att vi skickar och responderar på mail under dygnets alla timmar? Ett par förslag:

  • En alltför hög arbetsbelastning i dagens slimmade arbetsliv där fritiden får användas för att hinna med det som inte klaras av under kontorsarbetstid.
  • Alltför vagt formulerade förväntningar på och uppföljning av resultat i arbetet. När det inte finns andra sätt att visa duglighet och engagemang kan en alltid svara på mail i tid och otid. Andelen skickade och mottagna mail – samt när dessa skickas – blir därmed ett (av få) tydliga och objektiva mått på arbetsinsats.

För att komma tillrätta med frågan behöver vi diskutera hur arbetsuppgifter fördelas och följs upp med hänsyn till såväl omfattning som tydlighet. Glädjande nog finns båda av ovan angivna förklaringar upptagna i Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om Organisatorisk och Social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Här står det t ex att läsa:

9 § Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning.

Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

Vidare står det att:

10 § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till:

  1. vilka arbetsuppgifter de ska utföra,
  2. vilket resultat som ska uppnås med arbetet,
  3. om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur,
  4. vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, och
  5. vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.

Arbetsgivaren ska därutöver säkerställa att arbetstagarna känner till vilka befogenheter de har enligt punkterna 1–5.

Specifikt tas sedan även upp frågor om förväntningar på tillgänglighet och återhämtning. Under rubriken ”Arbetstid” kan vi läsa att:

12 § Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna.

Allmänna råd: Arbetsgivaren bör redan vid planeringen av arbetet ta hänsyn till hur arbetstidens förläggning kan inverka på arbetstagarnas hälsa. Exempel på förläggning av arbetstider som kan medföra risker för ohälsa är:

[…]

  1. långtgående möjligheter att utföra arbete på olika tider och platser med förväntningar på att vara ständigt nåbar. Arbetsgivaren bör särskilt uppmärksamma möjligheterna till återhämtning.

I vägledningen till föreskriften står det vidare att:

Långtgående möjligheter att utföra arbetet på olika tider och platser, till exempel med mobiler och datorer, kan vara ett sätt att skapa flexibilitet för arbetstagarna. Men det kan också innebära risker att arbetet blir gränslöst och inkräktar på vila och återhämtning. Arbetsgivaren bör därför tydlig­göra gränserna och på så vis minimera riskerna och behålla kontrollen över arbetstidens förläggning. (AV, vägledning s. 54)

Med detta sagt hoppas jag att diskussion fortsätter i media och på arbetsplatser, samt att de nya föreskrifterna även används för att skapa hälsosamma arbetsplatser.

Läs mer:

Om cybernormer, stress och e-post

Jag arbetar extra på kvällen… men bara för att jag själv vill!

//Calle

  • Facebook
  • LinkedIn

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.